Bên mời thầu là gì? Trách nhiệm bên mời thầu phải làm gì? | Tin tức

Hãy cùng Giacongreal trả lời câu hỏi Bên mời thầu là gì? Trách nhiệm bên mời thầu phải làm gì? | Tin tức để chúng ta hiểu rõ hơn nhé.!

Son Wu

DauThau.info – Siêu công cụ để săn mua sắm công và mua sắm tư nhân


Luật sư đấu thầu là gì?

Theo Khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, bên mời thầu được định nghĩa là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm:
a) Nhà đầu tư hoặc tổ chức do nhà đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn;
b) Đơn vị thẩm định trực tiếp sử dụng vốn mua sắm thường xuyên;
c) Đơn vị mua sắm tập trung;
d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức trực thuộc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn.

Hiện nay có một số lượng lớn các cơ quan, tổ chức nhà nước không có chuyên môn về đấu thầu nên việc các đơn vị này lựa chọn một số đơn vị tư vấn để thay mặt mình làm chủ trương đấu thầu là hoàn toàn hợp lý và hợp lệ. Vì vậy, một số nhà thầu cần lưu ý điều này khi tham gia dự thầu để đưa ra trái phiếu dự thầu đúng tên luật sư dự thầu (sai tên người thụ hưởng luật sư đấu thầu thì trái phiếu sẽ bị coi là không hợp lệ).

Luật sư đấu thầu là gì?
Bạn có hiểu khái niệm luật sư đấu thầu là gì không?

Người mời chào hàng có nghĩa vụ gì?

Trách nhiệm của luật sư đối với hồ sơ dự thầu được quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu 2013, cụ thể:

Điều 75. Trách nhiệm của luật sư chào hàng
1. Đối với việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trong dự án:
a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
b) quyết định việc thành lập các nhóm chuyên gia;
c) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;
d) Trình kết quả lựa chọn ngắn và kết quả lựa chọn nhà thầu;
d) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu;
e) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại do lỗi của họ gây ra;
g) Bảo mật tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
h) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
i) Cung cấp thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc áp dụng các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, nhà đầu tư, cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh.
k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu.
2. Đối với việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, ngoài các quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, hii, điểm 1 Điều này, luật sư chào hàng còn phải thực hiện các nghĩa vụ từ các nhiệm vụ sau:
a) Phê duyệt hồ sơ và điều kiện đấu thầu;
b) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
c) Ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu;
d) Quyết định xử lý tình huống;
đ) Giải quyết các ý kiến ​​phản đối trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
e) hủy bỏ các đề nghị theo quy định tại điểm 1 Điều 17 của luật này;
g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về quá trình lựa chọn nhà thầu;
h) Lưu các dữ liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về hoạt động lưu trữ và quy định của Chính phủ;
i) Cung cấp thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và giải trình việc áp dụng các quy định tại điểm này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu;
k) Báo cáo đấu thầu hàng năm.
3. Để lựa chọn nhà đầu tư:
a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của pháp luật này;
b) quyết định việc thành lập các nhóm chuyên gia;
c) Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ chào hàng, hồ sơ đề xuất trong quá trình thẩm định hồ sơ;
d) Trình hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ điều kiện, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
d) Đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư;
e) bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của họ gây ra theo quy định của pháp luật;
g) Bảo mật tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;
h) Lưu giữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về hoạt động lưu trữ và các quy định của Chính phủ;
i) giải quyết các kiến ​​nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;
k) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;
l) Cung cấp thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và giải trình việc áp dụng các quy định tại điểm này.

Luật sư đấu thầu là gì?
Trách nhiệm của Luật sư đấu thầu trong quá trình đấu thầu

Ngoài các trách nhiệm chính của bên mời thầu nêu trên, khi tham gia Hệ thống đấu thầu quốc gia, bên mời thầu phải:

1. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chào hàng trực tuyến;
2. Quản lý và không tiết lộ khóa bí mật của chứng thư số đã cấp. Trường hợp Luật sư đấu thầu làm mất chứng thư số hoặc phát hiện chứng thư số bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để hủy bỏ và cấp chứng thư số mới; gia hạn hiệu lực của chứng thư số để đảm bảo chứng thư số vẫn có giá trị trong suốt quá trình đấu thầu;
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi ứng dụng chứng thư số của mình;
4. Kiểm tra, xác nhận việc công bố thông tin của mình đã nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
5. Tôn trọng các quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về bản chất, chúng tôi thấy khách hàng có trách nhiệm thực hiện hầu hết các công việc từ gói thầu, trừ giai đoạn ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và thực hiện hợp đồng (trừ mua sắm thường xuyên). Một trong những bước quan trọng nhất mà luật sư phải làm đó là lập hồ sơ mời thầu, đây cũng chính là việc DauThau.info hiện đang xây dựng cơ sở dữ liệu về các mẫu hồ sơ mời thầu và xuất bản hàng tháng. hãy cùng theo dõi và đón xem. Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:


#Bên #mời #thầu #là #gì #Trách #nhiệm #bên #mời #thầu #phải #làm #gì #Tin #tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.