Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 Chuyên đề 7

Hỏi đáp về chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng nhì

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp lớp 2 đề 7 được hatienvenicevillas.com.vn sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này nhằm giúp quý thầy cô có nhiều tài liệu tham khảo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiết kiệm thời gian. thời gian và công sức. Mời quý thầy cô tham khảo.

Đáp án CDNN trắc nghiệm của giáo viên chuyên đề 7

Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Câu hỏi 1:

Nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Lựa chọn nội dung quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • b. Lựa chọn nội dung để đạt được đầu ra quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • c. Lựa chọn nội dung để đạt được kết quả đầu ra gắn với các tình huống thực tế. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • d. Chọn nội dung để đạt được kết quả đầu ra được chỉ định. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.

Câu hỏi 2

Những dấu hiệu cơ bản mà một người có năng lực trong một lĩnh vực hoạt động nhất định cần phải có? Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Có kiến ​​thức và hiểu biết hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; Có khả năng thực hiện hoạt động một cách hiệu quả và với kết quả phù hợp với mục đích của nó.
 • b. Có kiến ​​thức và hiểu biết hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; hành động hiệu quả, ứng phó linh hoạt và hiệu quả trong những điều kiện mới và không quen thuộc.
 • c. Có khả năng thực hiện hoạt động một cách hiệu quả và với kết quả phù hợp với mục đích của nó; Hành động hiệu quả, phản ứng linh hoạt và hiệu quả trong những điều kiện mới và không quen thuộc.
 • d. Có kiến ​​thức và hiểu biết hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; Có khả năng thực hiện hoạt động một cách hiệu quả và với kết quả phù hợp với mục đích của nó; Hành động hiệu quả, phản ứng linh hoạt và hiệu quả trong những điều kiện mới và không quen thuộc

Câu hỏi 3

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • b. Dạy học và dạy tự học.
 • c. Kiến thức được truyền đạt dưới dạng sẵn có.
 • d. Kiến thức được cài đặt trong các tình huống có ý định sư phạm.

Câu hỏi 4

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

 • Hãy chọn 1 phương án tốt nhất. một. Kiến thức được truyền đạt dưới dạng sẵn có.
 • b. Giáo viên áp đặt, học sinh thụ động.
 • c. Kiến thức được cài đặt trong các tình huống có ý định sư phạm.
 • d. Không kiểm soát được việc học.

Câu hỏi 5

Hình thành cho học sinh những nhân vật phụ mà xã hội yêu cầu là

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Phương pháp giảng dạy.
 • b. Nội dung giảng dạy.
 • c. Phương tiện dạy học.
 • d. Mục tiêu dạy học.

Câu hỏi 6

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • b. Kiến thức được truyền đạt dưới dạng sẵn có.
 • c. Giáo viên giảng bài.
 • d. Không kiểm soát được việc học.

Câu hỏi 7

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Kiến thức được cài đặt trong các tình huống có ý định sư phạm.
 • b. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • c. Giáo viên áp đặt, học sinh thụ động.
 • d. Dạy học và dạy tự học.

Câu hỏi 8

Đối tượng nghiên cứu của Phương pháp dạy học ở trường phổ thông là:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Mục tiêu và nội dung dạy học ở trường phổ thông.
 • b. Hoạt động của giáo viên.
 • c. Hoạt động sinh viên.
 • d. Quá trình dạy học ở trường phổ thông.

Câu hỏi 9

Mục tiêu học tập theo định hướng phát triển năng lực là:

Vui lòng chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Kết quả học tập cần được mô tả chi tiết và có thể được quan sát và đánh giá; thể hiện mức độ tiến bộ liên tục của học sinh.
 • b. Kết quả học tập phải mang tính mô tả và có thể quan sát được, cho thấy sự tiến bộ của học sinh trên cơ sở liên tục.
 • c. Kết quả học tập cần đạt được có thể quan sát, đánh giá và thể hiện sự tiến bộ của học sinh một cách liên tục.
 • d. Kết quả học tập cần phải đạt được, đánh giá và thể hiện liên tục.

Câu hỏi 10

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Giáo viên áp đặt, học sinh thụ động.
 • b. Không kiểm soát được việc học.
 • c. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • d. Kiến thức được truyền đạt dưới dạng sẵn có.

Câu hỏi 11

Hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Quan tâm đến các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 • b. Quan tâm đến các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 • c. Quan tâm đến các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 • d. Chú trọng các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Câu hỏi 12

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Giáo viên giảng bài.
 • b. Không kiểm soát được việc học.
 • c. Kiến thức được truyền đạt dưới dạng sẵn có.
 • d. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.

Câu hỏi 13

Phương pháp dạy học là các hoạt động và trao đổi của giáo viên gây ra các hoạt động và trao đổi cần thiết của học sinh nhằm đạt được mục tiêu dạy học.

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. phương tiện giao thông
 • b. phương pháp
 • c. tiến triển
 • d. các

Câu hỏi 14

Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của các năng lực thành phần:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Năng lực chuyên môn, năng lực chung, năng lực xã hội, năng lực cá nhân.
 • b. Năng lực chuyên môn, năng lực đặc biệt, năng lực xã hội, năng lực cá nhân.
 • c. Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp luận, năng lực xã hội, năng lực cá nhân.
 • d. Năng lực chuyên môn, năng lực cốt lõi, năng lực xã hội, năng lực cá nhân.

Câu hỏi 15

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Dạy học và dạy tự học.
 • b. Kiến thức được cài đặt trong các tình huống có ý định sư phạm.
 • c. Giáo viên áp đặt, học sinh thụ động.
 • d. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.

Câu hỏi 16

Giải quyết vấn đề và sáng tạo là một trong những

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Nội dung giảng dạy.
 • b. Phương pháp giảng dạy.
 • c. Mục tiêu dạy học.
 • d. Phương tiện dạy học.

Câu 17

Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • b. Kiến thức được truyền đạt dưới dạng sẵn có.
 • c. Kiến thức được cài đặt trong các tình huống có ý định sư phạm.
 • d. Dạy học và dạy tự học.

Câu 18

Nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Lựa chọn nội dung quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • b. Lựa chọn nội dung để đạt được kết quả đầu ra gắn với các tình huống thực tế. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • c. Chọn nội dung để đạt được kết quả đầu ra được chỉ định. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.
 • d. Lựa chọn nội dung để đạt được đầu ra quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.

Câu hỏi 19

Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Giáo viên áp đặt, học sinh thụ động.
 • b. Người học là chủ thể của hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.
 • c. Kiến thức được truyền đạt dưới dạng sẵn có.
 • d. Không kiểm soát được việc học.

Câu hỏi 20

Mục tiêu học tập theo định hướng phát triển năng lực là:

Hãy chọn 1 phương án tốt nhất.

 • một. Kết quả học tập phải mang tính mô tả và có thể quan sát được, cho thấy sự tiến bộ của học sinh trên cơ sở liên tục.
 • b. Kết quả học tập cần đạt được có thể được quan sát, đánh giá và thể hiện sự tiến bộ của học sinh một cách liên tục.
 • c. Kết quả học tập cần được mô tả chi tiết và có thể được quan sát và đánh giá; thể hiện mức độ tiến bộ liên tục của học sinh.
 • d. Kết quả học tập cần đạt được và đánh giá; thể hiện mức độ tiến bộ liên tục của học sinh.

Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh THCS
Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên THCS những kiến ​​thức về phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp dạy học tích hợp.

Trên đây là nội dung đáp án đề thi nâng ngạch giáo viên THCS đề 7, các bạn có thể tham khảo để trả lời cho các câu hỏi trong kỳ thi nâng ngạch giáo viên. Tài liệu được chia sẻ hoàn toàn miễn phí với mục đích phi lợi nhuận. Hi vọng sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo có thêm tài liệu hữu ích khi làm bài thi nâng ngạch giáo viên.

Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tại chuyên mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.

 • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp lớp 2 đề 4
 • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm về chức danh nghề nghiệp lớp 2 đề 10
 • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp lớp 2 Đề 9

Xem chi tiết bài viết

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 Chuyên đề 7

#Đáp #án #câu #hỏi #trắc #nghiệm #chức #danh #nghề #nghiệp #hạng #Chuyên #đề

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 Chuyên đề 7Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 7 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 7 đã được hatienvenicevillas.com.vn sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này nhằm giúp quý thầy cô có nhiều tài liệu tham khảo về chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiết kiệm thời gian và công sức. Mời các thầy cô cùng tham khảo.Đáp án trắc nghiệm CDNN giáo viên chuyên đề 7Câu hỏi và đáp án chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi 1: Nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực là: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Lựa chọn những nội dung đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.b. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.c. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.d. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.Câu hỏi 2Người có năng lực về một lĩnh vực hoạt động nào đó cần có dấu hiệu cơ bản nào? Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Có kiến thức, hiểu biết một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; Có khả năng tiến hành hoạt động đó hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích.b. Có kiến thức, hiểu biết một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện mới, không quen thuộc.c. Có khả năng tiến hành hoạt động đó hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện mới, không quen thuộc.d. Có kiến thức, hiểu biết một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó; Có khả năng tiến hành hoạt động đó hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện mới, không quen thuộc(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi 3Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.b. Dạy việc học và dạy tự học.c. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.d. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.Câu hỏi 4Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất. a. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.b. Thầy áp đặt, trò thụ động.c. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.d. Không kiểm soát được việc học.Câu hỏi 5Hình thành cho học sinh tiểu nhân cách mà xã hội đòi hỏi làHãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Phương pháp dạy học.b. Nội dung dạy học.c. Phương tiện dạy học.d. Mục tiêu dạy học.Câu hỏi 6Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.b. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.c. Giáo viên thuyết trình tràn lan.d. Không kiểm soát được việc học.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi 7Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.b. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.c. Thầy áp đặt, trò thụ động.d. Dạy việc học và dạy tự học.Câu hỏi 8Đối tượng nghiên cứu của Phương pháp dạy học ở trường phổ thông là:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Mục tiêu và nội dung dạy học ở phổ thông.b. Hoạt động dạy của giáo viên.c. Hoạt động học của học sinh.d.Quá trình dạy học ở trường phổ thông.Câu hỏi 9Mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.b. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.c. Kết quả học tập cần đạt được có thể quan sát, đánh giá được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.d. Kết quả học tập cần đạt được, đánh giá được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.Câu hỏi 10Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Thầy áp đặt, trò thụ động.b. Không kiểm soát được việc học.c. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.d. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi 11Hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực là: Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.b. Chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.c. Chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.d. Chú ý các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.Câu hỏi 12Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Giáo viên thuyết trình tràn lan.b. Không kiểm soát được việc học.c. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.d. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.Câu hỏi 13Phương pháp dạy học là … hoạt động và giao lưu của thầy gây nên những hoạt động và giao lưu cần thiết của trò nhằm đạt được các mục tiêu dạy học.Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. phương tiệnb. cách thứcc. quá trìnhd. nhữngCâu hỏi 14Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của các năng lực thành phần:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Năng lực chuyên môn, năng lực chung, năng lực xã hội, năng lực cá thể.b. Năng lực chuyên môn, năng lực chuyên biệt, năng lực xã hội, năng lực cá thể.c. Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể.d. Năng lực chuyên môn, năng lực cốt lõi, năng lực xã hội, năng lực cá thể.Câu hỏi 15Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})a. Dạy việc học và dạy tự học.b. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.c. Thầy áp đặt, trò thụ động.d. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.Câu hỏi 16Năng lực Giải quyết vấn đề và sáng tạo là một trong nhữngHãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Nội dung dạy học.b. Phương pháp dạy học.c. Mục tiêu dạy học.d. Phương tiện dạy học.Câu hỏi 17Đặc điểm nào sau đây không thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.b. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.c. Kiến thức được cài đặt trong những tình huống có dụng ý sư phạm.d. Dạy việc học và dạy tự học.Câu hỏi 18 Nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Lựa chọn những nội dung đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.b. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.c. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.d. Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.Câu hỏi 19Đặc điểm nào sau đây thể hiện phương pháp dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Thầy áp đặt, trò thụ động.b. Người học là chủ thể hoạt động học tập độc lập hoặc hợp tác.c. Tri thức được truyền thụ dưới dạng có sẵn.d. Không kiểm soát được việc học.Câu hỏi 20Mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực là:Hãy chọn 1 phương án đúng nhất.a. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.b. Kết quả học tập cần đạt được có thể quan sát, đánh giá được, thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.c. Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.d. Kết quả học tập cần đạt được, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tên chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sởTóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp dạy học tích hợp.Trên đây là đáp án trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 chuyên đề 7, các bạn có thể tham khảo để trả lời các câu hỏi thi nâng hạng giáo viên. Tài liệu được chia sẻ hoàn toàn miễn phí với mục đích phi lợi nhuận. Hy vọng sẽ giúp ích cho các thầy cô có thêm tài liệu hữu ích khi thi thăng hạng giáo viên.Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong mục Tài liệu của hatienvenicevillas.com.vn.Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 4Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 chuyên đề 10Đáp án câu hỏi trắc nghiệm chức danh nghề nghiệp hạng 2 Chuyên đề 9(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]


Tổng hợp: Giacongreal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *