Giai cấp công nhân là gì? Sứ mệnh lịch sử thế nào?

Hãy cùng Giacongreal trả lời câu hỏi Giai cấp công nhân là gì? Sứ mệnh lịch sử thế nào? để chúng ta hiểu rõ hơn nhé.!

Giai cấp công nhân được coi là lực lượng tất yếu tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất và tái sản xuất ra của cải, vật chất… Vậy hiểu rõ hơn về giai cấp công nhân như thế nào?

Giai cấp công nhân là gì?

Theo C. Mác và Ph. Ăng-ghen, giai cấp vô sản là giai cấp công nhân làm công ăn lương hiện đại, bị mất hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động để sống.

Giai cấp công nhân được hình thành và phát triển song song với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại và sự phát triển của lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hoá.

Đó là lực lượng lao động tiên tiến cơ bản trong các quá trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất của cải vật chất và cải thiện quan hệ công chúng.

Giai cấp công nhân là những người làm thuê vì không có tư liệu sản xuất và bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư. Vì vậy, lợi ích cơ bản của giai cấp này đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản.

Có thể thấy rằng, giai cấp công nhân có những đặc điểm cơ bản như: giai cấp công nhân theo phương thức công nghiệp, có tinh thần cách mạng triệt để, đại diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến.

Giai đoạn đầu là gì?

Sự ra đời của giai cấp công nhân thế giới

Giai cấp công nhân được coi là hậu duệ của công nghiệp lớn.

Giai cấp công nhân trở thành giai cấp ổn định vì sản xuất công nghiệp hàng loạt về cơ bản đã thay thế sản xuất thủ công.

Trong hệ thống tư bản, giai cấp công nhân là giai cấp làm công ăn lương vì nhà tư bản hoàn toàn không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Họ là giai cấp phụ thuộc trong sản xuất và giai cấp bị bóc lột trong phân phối giá trị thặng dư.

Thời đại công nghiệp phát triển đã tập hợp giai cấp công nhân thành tập đoàn lớn, giai cấp này trở thành giai cấp vô sản hiện đại. Vì vậy, giai cấp công nhân ra đời cùng với sự phát triển của một nền công nghiệp lớn, nó là sản phẩm của một nền công nghiệp lớn, nó lớn lên cùng với sự phát triển của nền công nghiệp lớn đó.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển như thế nào?

Sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam gắn liền với công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp nửa sau thế kỷ XIX. Việc mở rộng khai thác thuộc địa và phát triển công nghiệp của thực dân Pháp làm cho số lượng công nhân Việt Nam ngày càng đông đảo, hình thành giai cấp.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, do ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân Việt Nam đã có sự chuyển biến sâu sắc.

Giai cấp công nhân từng bước nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong xã hội và trong Cách mạng Việt Nam. Và sự ra đời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ ngày 28/7/1929 cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) là một bước ngoặt lịch sử đánh dấu bước phát triển mới về chất của giai cấp công nhân Việt Nam, từ tự phát sang tự giác. .

Giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng vươn lên, phát triển về mọi mặt, từng bước tự giác ngộ và thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình.

Giai cấp công nhân luôn là đội tiên phong của cách mạng, luôn là trung tâm của các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tham gia vào mọi ngành, mọi thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, công nhân Việt Nam đã xây dựng được tổ chức công đoàn có hệ thống từ Trung ương đến cấp cơ sở, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, góp phần rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, giáo dục giai cấp, bản lĩnh chính trị, giáo dục tính chuyên nghiệp cho người lao động, nhân viên, người lao động …

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, giai cấp công nhân được coi là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất. Đây đồng thời là lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử: xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, đồng thời xóa bỏ chế độ bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, giải phóng loài người khỏi mọi áp bức, bóc lột, đói nghèo và lạc hậu; đi lên xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Vì không có tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân buộc phải bán sức lao động của mình cho nhà tư bản để sống. Vì vậy, giai cấp tư sản bóc lột họ để lấy giá trị thặng dư mà họ tạo ra trong giờ lao động.

Chính vì địa vị kinh tế – xã hội của mình, giai cấp công nhân đã tạo điều kiện cho nó trở thành giai cấp cách mạng để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới chống chủ nghĩa đế quốc.

Theo Mác và Ăng-ghen, để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải trải qua hai bước.

Thứ nhất, giai cấp công nhân biến thành giai cấp thống trị, nắm quyền lực nhà nước về tay mình.

Thứ hai, giai cấp công nhân sử dụng quyền thống trị của mình để từng bước nắm toàn bộ tư bản vào tay giai cấp tư sản tập trung mọi công cụ sản xuất vào tay nhà nước, từ đó tổ chức xây dựng xã hội mới – chủ nghĩa xã hội.

Giai cấp công nhân Việt Nam trong nhiều năm đã khẳng định lại vai trò của mình, xứng đáng là bộ phận của giai cấp công nhân thế giới, tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

Đặc điểm chính của giai cấp công nhân là gì?

Giai cấp công nhân là giai cấp lao động sản xuất ra vật chất là chủ yếu, có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Giai cấp công nhân là giai cấp chống lại những lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản, góp phần xóa bỏ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành quyền lực và thống trị xã hội. Giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để và được coi là “giai cấp dân tộc” – giai cấp vừa có quan hệ quốc tế, vừa có bản sắc dân tộc, chịu trách nhiệm chính về nhân dân của mình.

Giai cấp công nhân cũng là một giai cấp có hệ tư tưởng riêng. Hệ tư tưởng đó là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đồng thời phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng dẫn giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử là giải phóng xã hội, giải phóng con người.

HieuLuat vừa phản hồi thông tin cho Giai cấp công nhân là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi 19006199 để được hỗ trợ.


#Giai #cấp #công #nhân #là #gì #Sứ #mệnh #lịch #sử #thế #nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.