Mẫu bản thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở kinh doanh

Mẫu thuyết minh về cơ sở vật chất đối với cơ sở kinh doanh

# Mẫu # mô tả # giải thích # nơi ở # sự nhanh chóng # sự nhanh chóng # cho # cho # cơ sở # kinh doanh # doanh nghiệp

Mẫu thuyết minh cơ sở vật chất dành cho cơ sở kinh doanh Tải bản in với thời gian hoàn thành cụ thể. Cam kết của cơ sở: 1. Tôi xác nhận những thông tin ghi trong mô tả là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã đăng ký.2. Cam kết: Chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định. / .Địa danh, ngày … tháng … năm 20 … NGƯỜI ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (Chữ ký, đóng dấu) Mẫu thuyết minh cơ sở vật chất (adsbygoogle = window. adsbygoogle ||[]) .push ({}) Vui lòng đọc thêm phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.