Mẫu đơn đề nghị công nhận giám đốc

Tải xuống bản in

Mẫu đơn xin công nhận giám đốc là gì? Đơn xin việc bao gồm những gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Đơn đề nghị công nhận giám đốc

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn xin công nhận giám đốc là gì?
  • 2. Mẫu đơn xin công nhận giám đốc

1. Định nghĩa mẫu đơn xin công nhận giám đốc là gì?

Đơn xin công nhận giám đốc là mẫu đơn được lập để đề nghị công nhận giám đốc. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin người được công nhận …

2. Mẫu đơn xin công nhận giám đốc

(Ngày thứ nhất)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:… /…
V / v nhận ra giám đốc

……., ngàyy tháng năm 20…

Thân mến: [người có thẩm quyền công nhận giám đốc]

I. Nêu lý do đề nghị công nhận giám đốc sở; tóm tắt kết quả của quá trình lựa chọn giám đốc.

……………………. …………………….

……………………. …………………….

……………………. …………………….

II. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện công nhận Giám đốc và kết quả của quá trình xét chọn, công nhận Giám đốc trung tâm …………………… đề nghị [người có thẩm quyền công nhận giám đốc] …………………… ..

Tóm tắt nhân sự xin công nhận giám đốc:

1. Họ và tên: …………………………………………………… ……………………………………………………. …………………… ..

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………… ……………………… ..

3. Quê quán: ……………………, Dân tộc: …………. ……………………. ………….

4. Trình độ văn hóa, trình độ văn hóa, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học ……………………………………………………………………… …. …………………….

Tóm tắt công việc:

TT

Từ tháng 5

Cho đến tháng 5

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, v.v.

…….

………….

……………………. ………….

……………………. ………….

…….

………….

……………………. ………….

……………………. ………….

(Đơn xin công nhận đính kèm)

Tổ chức, thành viên góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu của trung tâm …… đề nghị [người có thẩm quyền công nhận giám đốc] …………… .. xem xét, quyết định công nhận ông / bà …………………… ………… .. giữ chức vụ giám đốc. /.

Người nhận:
– Như trên;
– …………;
– Lưu VT, …..

(2)
(Ký tên và đóng dấu)u, ghi rõ họ tên)

(1) Tên trung tâm, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.

(2) Tổ chức, thành viên góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận Giám đốc.

Đơn đề nghị công nhận giám đốc

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Đơn đề nghị công nhận giám đốc

# Biểu mẫu # ứng dụng # yêu cầu # nhận thức # nhận thức # người sửa lỗi #

Đơn xin công nhận giám đốc Tải xuống Bản in (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Mẫu đơn xin công nhận giám đốc là gì? Đơn xin việc bao gồm những gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm nhé. Đơn đề nghị công nhận giám đốc 1. Định nghĩa của mẫu đơn xin công nhận giám đốc là gì? 2. Mẫu đơn xin công nhận giám đốc 1. Định nghĩa mẫu đơn công nhận giám đốc là gì? Đơn xin công nhận giám đốc là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu công nhận giám đốc. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin người được công nhận… 2. Đơn đề nghị công nhận giám đốc (1) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: …/…V/v đề nghị công nhận giám đốc ……., Ngày… tháng… năm 20… ( adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[].push ({}) Kính gửi: [người có thẩm quyền công nhận giám đốc]I. Nêu lý do đề nghị công nhận giám đốc sở; tóm tắt tình hình thực hiện quy trình xét chọn công nhận chức danh Giám đốc ……………………………….. ……………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… .II. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện công nhận giám đốc và kết quả thực hiện quy trình tuyển chọn, công nhận giám đốc trung tâm ……………………. [người có thẩm quyền công nhận giám đốc] …………………… .. xét công nhận Ông / Bà. …………………… giữ chức vụ giám đốc ………………………………………. ….. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Tóm tắt nhân sự được đề nghị công nhận giám đốc: 1. Họ và tên: …………………………………………………… .. ……………………………………………………… ..2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………. Quê quán: ………… .., Dân tộc: …………………………………………………… ..4. Trình độ học vấn, trình độ văn hóa, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học … ……………………………………………… ……. ……………………. Tóm tắt quá trình công tác: TT Từ tháng 5 đến tháng 5 Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), trong đó có thời gian đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ………………………………… ……………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………… ……………………. (Adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) (Hồ sơ đề nghị công nhận đính kèm) Tổ chức, thành viên góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm …… đề nghị [người có thẩm quyền công nhận giám đốc] ……………………. xem xét và quyết định công nhận Mr./Ms. …………………… .. giữ chức vụ giám đốc. /. (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Tên trung tâm, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm. (2) Tổ chức, thành viên góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu của trung tâm. Đơn xin công nhận giám đốc. Đơn xin công nhận giám đốc (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||[]) .push ({}) Vui lòng đọc thêm phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]


Tổng hợp: Hatienvenicevillas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.